The Board of South Africa Zijin Platinum (Pty) Ltd:

Mr Guozhu Qiu
Mr Chao Wang
Ms Li Juan Yin
Mr Richard Mogokare Seleke

Mr Guozhu Qiu
Mr Chao Wang
Ms Li Juan Yin
Mr Richard Mogokare Seleke